โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) Mahidol University Extension มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ หมดเขตส่ง 15 กรกฎาคม 2562


โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) Mahidol University Extension มิติใหม่แห่งการเรียนรู้

Overview Mahidol University Extension

MU MUST KNOW เรื่องการจัดทำการเรียนการสอนออนไลน์
โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


 รายละเอียดโครงการและการส่งผลงาน
 ดาวน์โหลดใบสมัคร
  ดาวน์โหลดฟอนต์มหาวิทยาลัย (Font DB Lim X)
 ดาวน์โหลดสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์ในส่วนงาน 
 Code สีมหาวิทยาลัยมหิดล
Name Color RGB RGB CMYK
สีเหลืองทอง  #FFC726 R255,G199,B38 C2-M24-Y90-K0
สีเหลืองทอง #AA800E R170,G128,B14 C33-M46-Y100-K10
สีน้ำเงิน #0035AD  R0,G53,B173  C100-M84-Y12-K4

 

Post Author: Chanaphorn MUx